- دوشنبه
1 مهر 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

ابتکار یک فعال ضدجنگ در آمریکاابتکار یک فعال ضدجنگ در آمریکا

طراحی چهره جرج بوش با عکس صدها سرباز آمریکایی که در جنگ عراق کشته شدند


طراحی چهره جرج بوش با عکس صدها سرباز آمریکایی که در جنگ عراق کشته شدند

برچسب

ابتکار یک فعال ضدجنگ در آمریکا

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter