- چهارشنبه
30 مرداد 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

اقدامات قطر برای تضعیف جایگاه بنادر اماراتاقدامات قطر برای تضعیف جایگاه بنادر امارات

امیر قطر در سفر اخیر به کوریای جنوبی موفق به امضای چندین توافقنامه اقتصادی بین دو کشور شده‌است. با توسعه روابط قطر و کوریا جایگاه بنادر امارات تضعیف خواهد شد.


موسسه حقوق بشری حقیقت - اخیراً امیر قطر در سفر به کره جنوبی موفق به امضای چندین توافقنامه اقتصادی بین دو کشور شده‌است. این توافقنامه‌ها در  حوزه‌های حمل و نقل دریایی، همکاری در بخش حمل و نقل زمینی، تفاهم‌نامه بین شرکت مدیریت بنادر قطر و هیأت بنادر کره  بوده‌اند. امیر قطر پس از کره به ژاپن و چین سفر می‌کند تا به توافقنامه‌های اقتصادی نیز با این کشورها امضا کند با این توافقنامه ها و روابط اقتصادی قطر با کشورهای شرق آسیا، کشورهای عربی در جنوب خلیج‌فارس از جمله امارات و ... بخش زیادی از درآمدهای خود را از ناحیه بنادر و... را ازدست خواهند‌داد. 
یکی از موضوعاتی که امیر قطر در چارچوب این دیدارها آن را پیگیری می کند، موضوع اقناع کشورها برای تقویت روابط اقتصادی با ایران در مقطع اجرای تحریم های آمریکا علیه این کشور است. به اعتقاد مقامات قطری، نقش حمایتی ایران از قطر در مقطع ابتدایی تحریم های 4 کشور عربی، بسیار سازنده بوده و این موضوع از ذهن مقامات این کشور پاک نخواهد شد.
کارشناسان بر این باورند، تقویت روابط بین قطر و کوریای جنوبی به نفع امارات نخواهد بود. در همین راستا، توافقنامه‌های امضای شده بین دو کشور اغلب در حوزه حمل و نقل بحری و زمینی و مدیریت بنادر بوده است. لذا با توسعه روابط قطر و کوریا جایگاه بنادر امارات تضعیف خواهد شد.

برچسب

قطر،امارات،کره جنوبی،حقوق بشر،امارات

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter